REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOVENUE
Warszawa, 17 lipca 2015 roku

1. Definicje

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Lovenue Filip Drążkiewicz (dalej „Regulamin”) określa obowiązki Filipa Drązkiewicza prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Lovenue Filip Drązkiewicz” (dalej „Sprzedawca” lub „Lovenue Filip Drążkiewicz”), jako przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem. Regulamin określa w szczególności zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość tj. poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży.

Parametry dotyczące prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej:

FIRMA:
Lovenue Filip Drążkiewicz
SIEDZIBA:
ul. Lwowska 53, 35-301 Rzeszów
ADRES DO DORĘCZEŃ:
ul. Stawy 12 lok. 46, 02-467 Warszawa
NIP:
6342370944
REGON:
146345912
tel.:
502 196 912

Konsumenci mogą skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres reklamacje@lovenue.pl, pod numerem telefonu 502 196 912, bądź drogą pisemną na adres do doręczeń.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

Konsumencie
należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Konsumentem może być również osoba fizyczna, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie, w jakim przysługuje jej ograniczona zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
Użytkowniku
należy przez to rozumieć Konsumenta, który posiada Konto osobiste;
Koncie osobistym
należy przez to rozumieć konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (loginem) zabezpieczone hasłem, będące zbiorem zasobów informacji dotyczących: (i) Konsumenta; (ii) zawieranych przez Użytkownika transakcji kupna w Sklepie;
Liście
Miłosnym
należy przez to rozumieć newsletter tj., elektroniczny biuletyn w którym Sprzedawca przekazuje informacje związane z ofertą Sklepu;
Towarze
należy przez to rozumieć wszelkie produkty dostępne w Sklepie i oferowane przez Sprzedającego do nabycia;
Stronie
internetowej
należy przez to rozumieć publicznie dostępną stronę internetową o adresie www.lovenue.pl;
Sklepie
należy przez to rozumieć platformę internetową, który umożliwia zawieranie transakcji kupna pomiędzy Konsumentami a Sprzedawcą;
Serwisie
należy przez to rozumieć strony internetowe, zakładki oraz podstrony internetowe należące do domeny Strony internetowej;
Haśle
należy przez to rozumieć hasło do Konta osobistego ustanawiane przez Użytkownika zawierające, co najmniej 8 znaków, bez polskich liter i spacji, uwzględniając małe i duże litery, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz znak specjalny;
Dniu zawarcia
umowy
należy przez to rozumieć dzień złożenia zamówienia na wybrany Towar.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1
Sklep prowadzony jest wyłącznie w formie sklepu internetowego o charakterze otwartym dla zainteresowanych Konsumentów.
2.2
W Sklepie prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna Towarów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na Stronie internetowej. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem Internetu. Towary oferowane w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych producentów i są wolne od wad. Główne cechy każdego Towaru definiujące jego stan, jakość i parametry wskazane są przy poszczególnym Towarze na Stronie internetowej.
2.3
Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Konsument składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2.4
Konsument może dokonywać transakcji zakupu Towarów:
(a)
bez rejestracji bądź,
(b)
poprzez rejestracje na Stronie internetowej zakładając Konto osobiste.
2.5
Konsument, który jest zainteresowany założeniem Konta osobistego jest obowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji oraz aktywacji Konta osobistego. Dane osobowe wymagane przy rejestracji to: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numer telefonu.
2.6
Konsument po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma na wskazany przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji oraz link umożliwiający aktywację Konta.
2.7
Konsument zakładając Konto osobiste staje się Użytkownikiem.
2.8
Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji (zakładaniu Konta osobistego). Dane podane przy rejestracji Konta osobistego mogą zostać zmienione przez Użytkownika, w dowolnym czasie, po zalogowaniu się na Konto osobiste.
2.9
Konsument niewyrażający woli rejestracji w Lovenue Filip Drążkiewicz również może dokonywać transakcji zakupu Towarów oferowanych przez Sklep. Niemniej obowiązany jest przy zakupie Towarów do podania następujących danych osobowych: imię lub imiona, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numeru telefonu celem prawidłowego doręczenia przesyłki.
2.10
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Kupującego.
2.11
Konsument składając zamówienie deklaruje, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w trakcie rejestracji Kupującego lub w trakcie składania zamówienia przez Konsumenta nieposiadającego statusu Użytkownika.
2.12
Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Konsumenta, dokonywanej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w okienku przeglądarki informującym o zmianie dotychczasowego regulaminu.

3. ZAMÓWIENIA

3.1
Zamówienia składane w Sklepie mogą być dokonywane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
3.2
W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wskazać Towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie, co najmniej 1 (słownie: jednej) sztuki Towaru do „koszyka”. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Konsumenta na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, określające parametry wybranego Towaru (w szczególności: ilość zamówionego Towaru, cenę uwzględniającą jego wartość oraz wartość stosownego podatku).
3.3
Złożenie zamówienia przez Konsumenta niebędącego Użytkownikiem następuje poprzez podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celu dostarczenia przesyłki.
3.4
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonywanych zamówień oraz ich ewentualnego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności zamówienia, ewentualnego kontaktu z Konsumentem w szczególności w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem. Weryfikacja dokonywanych zamówień nie będzie miała wpływu na czas realizacji zamówienia.
3.5
Zamówienia płatne przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) będą realizowane natychmiast, nie później niż w ciągu doby po potwierdzeniu zamówienia przez Konsumenta.
3.6
Zamówienia płatne przelewem będą realizowane nie później niż w ciągu dob zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na Stronie.
3.7
Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówień dokonanych przez Konsumenta:
(a)
złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
(b)
co, do których nie dokonano potwierdzenia,
(c)
złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
3.8
Do każdego wysłanego zamówienia Sprzedawca załącza:
-
dokument potwierdzający dokonanie transakcji kupna Towarów oraz
-
dokument uprawniający do odstąpienia od umowy.
3.9
Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowe informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Moje Zakupy.
3.10
Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wprowadzeniem przez Konsumenta niepoprawnych danych kontaktowych lub adresu do doręczeń wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub ich nieaktualności.
3.11
Wszelkie zmiany w zamówieniu tudzież rezygnacja z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia wysłania przesyłki Konsument powinien przekazać na e-mail: reklamacje@lovenue.pl

4. CENA

4.1
Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w ofercie Lovenue Filip Drążkiewicz są cenami detalicznymi wyrażonymi brutto w polskich złotych.
4.2
Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Do ceny zamówienia należy doliczyć kwotę 10 (słownie: dziesięć) złotych w przypadku wyboru dostawy złożonego zamówienia:
-
„za pobraniem” za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
-
za pośrednictwem firmy kurierskiej, gdy wartość zamówienia będzie niższa niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych.
4.3
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień już przyjętych do realizacji.

5. KOSZTY I CZAS DOSTAWY

5.1
Zgodnie z wymaganymi przepisami prawa Sprzedawca gwarantuje Konsumentowi w momencie składania zamówienia możliwość potwierdzenia, że jest świadomy, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.2
Sprzedawca prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Co za tym idzie dostawa zamówionego przez Kupującego Towaru ma miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.3
Zakupiony Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie doby od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar we właściwej wysokości, bądź potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni.
5.4
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konsument, w toku składania zamówienia, będzie uprawniony do wyrobu sposobu płatności oraz formy przesyłki spośród proponowanych przez Sprzedawcę.
5.5
Sprzedawca umożliwia dostarczenie Towaru do Kupującego w następujący sposób:
-
za pośrednictwem Poczty Polskiej,
-
za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5.6
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu do dostawy.

5. KOSZTY I CZAS DOSTAWY

6.1
Konsument może wybrać następujące formy płatności:
-
płatność przelewem online,
-
płatność kartą płatniczą,
-
płatność za pobraniem.
6.2
Na płatność składa się cena zamówionego Towaru wskazana na stronach internetowych Sklepu plus ewentualne koszty przesyłki.
6.3
Konsument zobowiązuje się dokonać płatności za wybrany Towar w terminie nie późniejszym niż 1 (słownie: jeden) dzień roboczy od dnia dokonania Zamówienia, w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu bankowego lub kartą płatniczą.
6.4
W przypadku, gdy Konsument nie dokonał płatności w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. W razie braku zaksięgowania na koncie Sprzedającego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wpływu należności wynikającej z złożonego zamówienia Sprzedający anuluje zamówienie wysyłając powiadomienie do Kupującego na podany przez niego adres e-mail.
6.5
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60- 327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6.6
Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako agent PayPro SA. PayPro SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionymi Towarami.
7.2
Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie przedmiotowego oświadczenia wraz z Towarem na adres korespondencyjny oraz rachunkiem potwierdzającymi transakcje zakupu Towaru przed upływem terminu wskazanego w punkcie powyżej. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
7.3
Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony ani nie nosi śladów użytkowania. Zwracane Towary muszą być kompletne.
7.4
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sprzedawcy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
7.5
Przed odesłaniem Towaru Konsument jest obowiązany do skontaktowania się drogą e-mailową ze Sprzedawcą celem ustalenia formy dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca obowiązany jest udzielić Kupującemu instrukcji w zakresie przesyłki zwracanego Towaru w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania 6. oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie braku porozumienia lub odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w zakresie warunków przesyłki zwracanego Towaru, Konsument prześle Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Sprzedawcy.
7.6
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
7.7
Konsument, w przypadku odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy, obowiązany jest do podania rachunku bankowego ewentualnie adresu, na który powinna zostać zwrócona cena Towaru, w przypadku odesłania Towaru na koszt Kupującego zwrócona mu będzie kwota przesyłki.
7.8
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.9
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

8.1
Wszelkie działania podejmowane przez Konsumenta w ramach transakcji zawieranej ze Sprzedawcą powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
8.2
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych na stronach internetowych Lovenue Filip Drążkiewicz materiałów wymaga uzyskania każdorazowej zgody Sklepu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji i materiałów publikowanych przez Sprzedawcę.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1
Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zawieranych przez Konsumentów transakcji jest Sprzedawca.
9.2
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: (i) realizacji składanych zamówień; (ii) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; (iii) tworzeniem profili osobowościowych celem przygotowania indywidualnej oferty marketingowej; (iv) marketing własnych produktów; (v) uwzględniania ewentualnych reklamacji; (vi) realizacja przesyłek drogą elektroniczną Listów miłosnych. Przetwarzanie danych będzie obejmować następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, przetwarzanie, usuwanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupującemu przysługuje zgodnie z ww. ustawą art. 32, m. in.: prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania uaktualniania, sprostowania lub żądania ich usunięcia.
9.3
Poprzez rejestrację, o której mowa w treści Regulaminu, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji przez Sprzedawcę zamówień złożonych przez Użytkownika.
9.4
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Nie będą również przetwarzane w celach marketingowych.
9.5
Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9.6
Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie ListówMiłosnych drogą elektroniczną - na wskazany przez siebie adres email - informacji handlowych dotyczących Towarów oferowanych przez Sklep internetowy. Konsument może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania ListówMiłosnych poprzez wybranie na dole strony działu LISTMIŁOSNY i kliknięcie (po wcześniejszym zalogowaniu) linku Usuń mój adres e-mail z ListuMiłosnego lub wysłanie do nas mail na adres kontakt@lovenue.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Konsumentem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
10.2
Lovenue Filip Drążkiewicz zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej, dodatkowo do Użytkowników zostanie wysłane powiadomienie drogą e-mailową o zmianie Regulaminu i dniu jego wejścia w życie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie po upływie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących sprzed zmiany.
10.3
Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego bądź uwagi, co do treści Regulaminu lub jego zgodności z prawem prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: biuro@lovenue.pl
10.4
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2015 roku.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Formularz odstąpienia od umowy PDF

 

 

 

 

 

 

POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU

 

 

Warszawa, 10 grudnia 2013 roku

Spis treści 

 

 

§1. Definicje

§2. Postanowienia ogólne

§3. Zamówienia

§4. Cena

§5. Koszty i czas dostawy

§6. Formy płatności

§7. Reklamacje

§8. Odstąpienie od umowy

§9. Obowiązki Kupującego

§10. Niezgodność towaru z opisem

§11. Ochrona danych osobowych

§12. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKLAMACJI

Załącznik nr 2 - FORMULARZ ODSTĘPIENIA OD UMOWY 


 

§1. Definicje

 

Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego Lovenue Filip Drążkiewicz” (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych z Lovenue Filip Drążkiewicz (dalej: „Sklep”, „Sprzedawca” lub „Lovenue Filip Drążkiewicz”).

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 

 

Kupującym

należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat
i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną. Kupującym
może być również osoba fizyczna, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie, w jakim przysługuje jej ograniczona zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

 

Użytkowniku

należy przez to rozumieć Kupującego, który posiada Konto osobiste;

 

Koncie osobistym

 

 

 

List miłosny

należy przez to rozumieć konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (loginem) zabezpieczone hasłem, będące zbiorem zasobów informacji dotyczących: (i) Kupującego; (ii) zawieranych przez Użytkownika transakcji kupna w Lovenue Filip Drążkiewicz;

 

należy przez to rozumieć newsletter;

 

Towarze

należy przez to rozumieć wszelkie produkty dostępne w Sklepie
i oferowane przez Sprzedającego do nabycia;

 

Stronie internetowej

należy przez to rozumieć publicznie dostępną stronę internetową
o adresie
www.lovenue.pl;

 

Sklepie

należy przez to rozumieć serwis internetowy, który umożliwia zawieranie transakcji kupna pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcą;

 

Serwisie

należy przez to rozumieć strony internetowe, zakładki oraz podstrony internetowe należące do domeny Strony internetowej;

 

Haśle

należy przez to rozumieć hasło do Konta osobistego ustanawiane przez Użytkownika zawierające, co najmniej 8 znaków, bez polskich liter i spacji, uwzględniając małe i duże litery,  w tym co najmniej jedną cyfrę oraz znak specjalny;

 

 

Dniu zawarcia umowy

należy przez to rozumieć dzień złożenia zamówienia na wybrany Towar.

 

 

 

 

 

 

§2. Postanowienia ogólne

 

1.

Sklep prowadzony jest przez Filipa Drążkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Lovenue Filip Drążkiewicz”, posiadający NIP 6342370944, REGON 146345912.

 

2.

Sklep Lovenue Filip Drążkiewicz jest prowadzony wyłącznie w formie sklepu internetowego o charakterze otwartym dla zainteresowanych Kupujących.

 

3.

W Sklepie prowadzona jest jedynie sprzedaż detaliczna Towarów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na Stronie internetowej. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem Internetu.

 

4.

Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 

5.

Kupujący może dokonywać transakcji zakupu Towarów bez rejestracji bądź poprzez rejestracje na Stronie internetowej zakładając Konto osobiste.

 

6.

Kupujący, który jest zainteresowany założeniem Konta osobistego wskazanego w ust. 5 jest zobowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji oraz aktywacji konta Kupującego. Dane osobowe wymagane przy rejestracji to: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

7.

Kupujący po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma na wskazanego przy rejestracji e-maila wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Jednocześnie otrzyma w tej samej wiadomości link umożliwiający aktywację Konta.

 

8.

 

9.

Kupujący zakładając Konto osobiste staje się Użytkownikiem.

 

Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji – zakładaniu konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto osobiste.

 

 

 

9.

Kupujący nie wyrażający woli rejestracji w Lovenue Filip Drążkiewicz może dokonywać transakcji zakupu Towarów oferowanych przez Sklep. Obowiązany jest przy zakupie Towarów do podania następujących danych osobowych: imię lub imiona, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numeru telefonu.

 

10.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Kupującego.

 

11.

Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w trakcie rejestracji Kupującego lub w trakcie składania zamówienia przez osobę, która nie posiada statusu Użytkownika.

 

12.

Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Kupującego, dokonywanej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w okienku przeglądarki informującym o zmianie dotychczasowego regulaminu.

 

 

 

§3. Zamówienia

 

1.

Zamówienia składane w Sklepie mogą być dokonywane przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.

 

2.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wskazać Towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie, co najmniej 1 (słownie: jednej) sztuki Towaru do „koszyka”.  Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „złóż zamówienie”. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Użytkownika na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia

 

3.

Złożenie zamówienia przez Kupującego nie będącego Użytkownikiem następuje poprzez podanie danych osobowych wskazanych w §2 ust. 9 Regulaminu.

 

4.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonywanych zamówień oraz ich ewentualnego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności zamówienia, ewentualnego kontaktu z Kupującym w szczególności w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem.

 

5.

Weryfikacja dokonywanych zamówień nie będzie miała wpływu na czas realizacji zamówienia.

 

6.

Zamówienia płatne przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) będą realizowane natychmiast nie później niż w ciągu doby po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.

 

7.

Zamówienia płatne przelewem będą realizowane nie później niż w ciągu doby po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na Stronie internetowej.

 

8.

Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień dokonanych przez Kupującego:
a)  złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b)  co, do których nie dokonano potwierdzenia,
c)  złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

 

9.

Do każdego wysłanego zamówienia Sprzedawca dołącza dokument potwierdzający dokonanie transakcji kupna Towarów.

 

10.

 

 

11.

Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem przez Kupującego niepoprawnych danych kontaktowych lub adresu do doręczeń wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub ich nieaktualności.

 

Wszelkie zmiany w zamówieniu bądź rezygnacja z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia wysłania przesyłki na adres do doręczeń wskazany przez Kupującego powinny być niezwłocznie zgłaszane Sprzedawcy na adres e-mail biuro@lovenue.pl.

 

 

 

§4. Cena

 

1.

Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w ofercie Lovenue Filip Drążkiewicz są cenami detalicznymi wyrażonymi brutto w polskich złotych.

 

2.

 

Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Do ceny zamówienia należy doliczyć kwotę 10 (słownie: dziesięciu) złotych w przypadku wyboru dostawy złożonego zamówienia:

a)     „za pobraniem” za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,

b)     za pośrednictwem firmy kurierskiej, gdy wartość zamówienia będzie niższa niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych.

3.

Lovenue Filip Drążkiewicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień już przyjętych do realizacji.

 

 

 

§5. Koszty i czas dostawy

 

1.

Koszty dostawy Towaru na adres do doręczeń wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia ponosi Sprzedawca lub Kupujący zgodnie z §4 ust. 2.

 

2.

Lovenue Filip Drążkiewicz prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy zamówionych Towarów mają miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3.

 

Zakupiony Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie doby od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar we właściwej wysokości, bądź potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni.

 

 

4.

Kupujący, w toku składania zamówienia, o którym mowa w § 3 będzie uprawniony do wyrobu sposobu płatności oraz formy przesyłki spośród proponowanych przez Sprzedawcę.

 

5.

Sprzedawca umożliwia dostarczenie Towaru do Kupującego w następujący sposób:

1)     za pośrednictwem Poczty Polskiej,

2)     za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

6.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu do dostawy.

 

 

§6. Formy płatności

 

1.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

a)     płatność przelewem online,

b)     płatność kartą płatniczą,

c)     płatność za pobraniem

 

2.

Na płatność składa się cena zamówionego Towaru wskazana na stronach internetowych Sklepu.

 

3.

Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności za wybrany Towar w terminie nie późniejszym niż 1 (słownie: jeden) dni roboczych od dnia dokonania zamówienia, w przypadku wyboru płatności wskazanej w ust. 1 lit. a-c.

 

4.

 

 

 

 

 

5.

W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał płatności w terminie wskazanym w ust. 3,
w przypadku wyboru formy płatności przelewem, Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia. W razie braku zaksięgowania na koncie Sprzedającego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wpływu należności wynikającej z złożonego zamówienia Sprzedający anuluje zamówienie wysyłając powiadomienie do Kupującego na podany przez niego adres e-mail.

 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako agent PayPro SA. PayPro SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego.

 

 

 

§7. Reklamacje

 

1.

Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli Towar dostarczony nie będzie zgodny z opisem produktu na stronie internetowej.

 

2.

Reklamacja zamówionego Towaru polega na wypełnieniu przez Kupującego elektronicznego formularza reklamacji, (załącznik nr 1) a następnie odesłania nieużywanego Towaru zakupionego w Sklepie, wraz z potwierdzeniem zakupu.

 

3.

Każda reklamacja będzie uwzględniana, o ile Towar nie będzie nosił śladów użytkowania. Reklamacja może być złożona w terminie nie późniejszym niż 3 (słownie: trzy) dni od otrzymania przesyłki.

 

4.

Sprzedający daje Kupującemu możliwość wyboru czy w ramach reklamacji chce otrzymać zwrot należności czy nowy produkt. W przypadku braku nowego produktu Sprzedawca zaproponuje inny Towar podobny, bądź zwróci Kupującemu koszt Towaru.

 

5.

Reklamacją nie są objęte produkty, które w opisie zawierają informację, że posiadają wady fizyczne.

 

 

§8. Odstąpienie od umowy

 

1.

Wszystkie Towary w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych producentów.

 

2.

Zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia otrzymania przesyłki. Dla skuteczności oświadczenia
o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przy jednoczesnym odesłaniu Towaru na adres korespondencyjny Sprzedawcy tj. ul. Stawy 12 m. 46, 02-467 Warszawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

 

3.

Za datę odstąpienia od Umowy uznaje się doręczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Nie narusza to zapisów ust. 2 powyżej. Formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

4.

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony ani nie nosi śladów użytkowania. Zwracane Towary muszą być kompletne.

 

5.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sprzedawcy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 

6.

Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymanym potwierdzeniem transakcji zakupu na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Lovenue Filip Drążkiewicz

ul. Stawy 12 m. 46

02-467 Warszawa.

 

Przed odesłaniem Towaru Kupujący jest obowiązany do skontaktowania się drogą e-mailową ze Sprzedawcą celem ustalenia formy dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca obowiązany jest udzielić Kupującemu instrukcji w zakresie przesyłki zwracanego Towaru w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie braku porozumienia lub odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w zakresie warunków przesyłki zwracanego Towaru, Kupujący prześle Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Sprzedawcy.

 

7.

Sprzedawca gwarantuje Kupującemu odstępującemu od umowy zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego Towaru.

 

8.

Kupujący, w przypadku odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy, obowiązany jest do podania rachunku bankowego ewentualnie adresu, na który powinna zostać zwrócona cena Towaru w przypadku odesłania Towaru na koszt Kupującego zwrócona będzie kwota przesyłki. Termin, o którym mowa w ust. 7 liczony jest od dnia prawidłowego przekazania przez Kupującego danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

 

 

§9. Obowiązki Kupującego

 

1.

Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach Lovenue Filip Drążkiewicz powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 

2.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych na stronach internetowych Lovenue Filip Drążkiewicz materiałów wymaga uzyskania każdorazowej zgody Sklepu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji i materiałów publikowanych przez Sprzedawcę.

 

 

 

§10. Niezgodność towaru z opisem

 

1.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

 

2.

W przypadkach nieobjętych ust. 2, domniemywa się, że Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju Towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym Towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu Towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim Towar ma je zachować.

 

3.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Kupującego.

 

4.

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę (wynikającą z potwierdzenia sprzedaży) zapłaconą przez Kupującego za Towar oraz poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki.

 

5.

Jeżeli Użytkownik zgodnie z postanowieniami ust. 4 nie może żądać ani naprawy ani wymiany albo, jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.

 

6.

Kupujący traci uprawnienia przewidziane w ust. 5, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

7.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

 

8.

Uprawnienia powyższe Kupujący wykonuje poprzez wysłanie przesyłki pocztowej pobraniowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Celem przyspieszenia procedury reklamacyjnej Kupujący uprawniony jest do poinformowania Sprzedawcy o występującej niezgodności Towaru z umową za pośrednictwem poczty e-mail lub swojego konta w Sklepie Lovenue Filip Drążkiewicz.

 

9.

Do Towaru odesłanego przez Kupującego, jako niezgodnego z umową, Kupujący obowiązany jest dołączyć dowód sprzedaży dołączony przez Sprzedającego do Towaru.

 

10.

Zgłoszenie niezgodności Towaru z umową będzie rozpatrzone przez Sprzedawcę w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jego fizycznego otrzymania od Kupującego.

 

 

 

§11. Ochrona danych osobowych

 

1.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zawieranych przez Kupujących transakcji jest Sprzedawca.

 

2.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu (i) realizacji składanych zamówień; (ii) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; (iii) tworzeniem profili osobowościowych celem przygotowania indywidualnej oferty marketingowej; (iv) marketing własnych produktów; (v) uwzględniania ewentualnych reklamacji; (vi) realizacja przesyłek drogą elektroniczną  Listów miłosnych. Przetwarzanie danych będzie obejmować następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, przetwarzanie, usuwanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupującemu przysługuje zgodnie z ww. ustawą art. 32 między innymi prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania uaktualniania, sprostowania i żądania usunięcia.

 

3.

Poprzez rejestrację, o której mowa w §2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji przez Sprzedawcę zamówień złożonych przez Użytkownika.

 

4.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Nie będą również przetwarzane w celach marketingowych.

 

5.

Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

6.

 

Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie ListówMiłosnych (newsletterów) drogą elektroniczną na wskazany adres email, informacji handlowych dotyczących Towarów oferowanych przez Sklep internetowy. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania ListówMiłosnych poprzez wybranie na dole strony działu LISTMIŁOSNY i kliknięcie (po wcześniejszym zalogowaniu) linku Usuń mój adres e-mail z ListuMiłosnego lub wysłanie do nas mail na adres kontakt@lovenue.pl.

 

 

§12. Postanowienia końcowe

 

1.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

Lovenue Filip Drążkiewicz zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej, dodatkowo do Użytkowników zostanie wysłane powiadomienie drogą e-mailową o zmianie Regulaminu i dniu jego wejścia w życie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących sprzed zmiany.

 

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego bądź uwagi co do treści Regulaminu lub jego zgodności
z prawem mogą być zgłaszane na adres mailowy: biuro@lovenue.pl

 

4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem _ listopada 2013 roku.

     


 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

 

                                                                                                                                                Miejscowość, data

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

                                                                                                                                                Lovenue Filip Drążkiewicz

                                                ul. Stawy 12 m. 46

                                                02-467 Warszawa

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

 

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

                                 Z poważaniem

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ ODSTĘPIENIA OD UMOWY                                                                              

 

                                                                                                                                                Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

                                                 Lovenue Filip Drążkiewicz

                                                 ul. Stawy 12 m. 46

                                                 02-467 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

 

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

zawartej dnia.................................................w.........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty..........zł (słownie: ....................................................)

przekazem pocztowym na adres................................................................................. lub

na konto nr..................................................................

Towar Zwracam....................... w stanie niezmienionym

 

 

                                                                                                                                                podpis Konsumenta

 [1] Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

 

 

pixel