ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 


 

Wszystkie Towary w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych producentów.

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia otrzymania przesyłki. Dla skuteczności oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przy jednoczesnym odesłaniu Towaru na adres korespondencyjny Sprzedawcy tj. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32, 05-420 Józefów, przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

 

 

Za datę odstąpienia od Umowy uznaje się doręczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Nie narusza to zapisów ust. 2 powyżej. Formularz oświadczenia o odstąpieniu znajdą Państwo TUTAJ

 

 

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony ani nie nosi śladów użytkowania. Zwracane Towary muszą być kompletne.

 

 

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sprzedawcy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 

 

 

Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymanym potwierdzeniem transakcji zakupu na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

 

 Lovenue

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32

 05-420 Józefów

 

Przed odesłaniem Towaru Kupujący jest obowiązany do skontaktowania się drogą e-mailową ze Sprzedawcą celem ustalenia formy dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca obowiązany jest udzielić Kupującemu instrukcji w zakresie przesyłki zwracanego Towaru w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie braku porozumienia lub odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w zakresie warunków przesyłki zwracanego Towaru, Kupujący prześle Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Sprzedawcy.

 

 

Sprzedawca gwarantuje Kupującemu odstępującemu od umowy zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego Towaru.

 

 

Kupujący, w przypadku odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy, obowiązany jest do podania rachunku bankowego ewentualnie adresu, na który powinna zostać zwrócona cena Towaru w przypadku odesłania Towaru na koszt Kupującego zwrócona będzie kwota przesyłki. Termin, o którym mowa w ust. 7 liczony jest od dnia prawidłowego przekazania przez Kupującego danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

              PEŁNY REGULAMIN

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pixel