REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOVENUE

Warszawa, 25. maja 2018 roku

1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Lovenue.pl (dalej „Regulamin”) określa obowiązki Adama Szczęśniaka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Dystrybutor - Adam Szczęśniak” (dalej „Sprzedawca” lub „Dystrybutor - Adam Szczęśniak”), jako przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem. Regulamin określa w szczególności zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość tj. poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży.

Parametry dotyczące prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej:

 • FIRMA: Dystrybutor - Adam Szczęśniak
 • SIEDZIBA: ul. Klimczaka 8 lok. 21, 02-797 Warszawa
 • ADRES DO DORĘCZEŃ: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32, 05-420 Józefów
 • NIP: 5321641171
 • REGON: 140640722
 • e-mail: kontakt@lovenue.pl
 • tel.: 502 196 912
 • Konsumenci mogą skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres kontakt@lovenue.pl, pod numerem telefonu 502 196 912, bądź drogą pisemną na adres do doręczeń.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 • Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Konsumentem może być również osoba fizyczna, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie, w jakim przysługuje jej ograniczona zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 • Użytkowniku należy przez to rozumieć Konsumenta, który posiada Konto osobiste;
 • Koncie osobistym należy przez to rozumieć konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (loginem) zabezpieczone hasłem, będące zbiorem zasobów informacji dotyczących: (i) Konsumenta; (ii) zawieranych przez Użytkownika transakcji kupna w Sklepie;
 • Liście Miłosnym należy przez to rozumieć newsletter tj., elektroniczny biuletyn w którym Sprzedawca przekazuje informacje związane z ofertą Sklepu;
 • Towarze należy przez to rozumieć wszelkie produkty dostępne w Sklepie i oferowane przez Sprzedającego do nabycia;
 • Stronie internetowej należy przez to rozumieć publicznie dostępną stronę internetową o adresie www.lovenue.pl;
 • Sklepie należy przez to rozumieć platformę internetową, który umożliwia zawieranie transakcji kupna pomiędzy Konsumentami a Sprzedawcą;
 • Serwisie należy przez to rozumieć strony internetowe, zakładki oraz podstrony internetowe należące do domeny Strony internetowej;
 • Haśle należy przez to rozumieć hasło do Konta osobistego ustanawiane przez Użytkownika zawierające, co najmniej 8 znaków, bez polskich liter i spacji, uwzględniając małe i duże litery, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz znak specjalny;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Sklep prowadzony jest wyłącznie w formie sklepu internetowego o charakterze otwartym dla zainteresowanych Konsumentów.
2.2 W Sklepie prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna Towarów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na Stronie internetowej. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem Internetu. Towary oferowane w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych producentów i są wolne od wad. Główne cechy każdego Towaru definiujące jego stan, jakość i parametry wskazane są przy poszczególnym Towarze na Stronie internetowej.
2.3 Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Konsument składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2.4 Konsument może dokonywać transakcji zakupu Towarów:
(a) bez rejestracji bądź,
(b) poprzez rejestracje na Stronie internetowej zakładając Konto osobiste.
2.5 Konsument, który jest zainteresowany założeniem Konta osobistego jest obowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji oraz aktywacji Konta osobistego. Dane osobowe wymagane przy rejestracji to: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numer telefonu.
2.6 Konsument po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma na wskazany przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji oraz link umożliwiający aktywację Konta.
2.7 Konsument zakładając Konto osobiste staje się Użytkownikiem.
2.8 Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji (zakładaniu Konta osobistego). Dane podane przy rejestracji Konta osobistego mogą zostać zmienione przez Użytkownika, w dowolnym czasie, po zalogowaniu się na Konto osobiste.
2.9 Konsument niewyrażający woli rejestracji w Lovenue.pl również może dokonywać transakcji zakupu Towarów oferowanych przez Sklep. Niemniej obowiązany jest przy zakupie Towarów do podania następujących danych osobowych: imię lub imiona, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numeru telefonu celem prawidłowego doręczenia przesyłki.
2.10 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Kupującego.
2.11 Konsument składając zamówienie deklaruje, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w trakcie rejestracji Kupującego lub w trakcie składania zamówienia przez Konsumenta nieposiadającego statusu Użytkownika.
2.12 Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Konsumenta, dokonywanej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w okienku przeglądarki informującym o zmianie dotychczasowego regulaminu.

3. ZAMÓWIENIA

3.1 Zamówienia składane w Sklepie mogą być dokonywane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
3.2 W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wskazać Towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie, co najmniej 1 (słownie: jednej) sztuki Towaru do „koszyka”. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „złóż zamówienie”. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Konsumenta na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, określające parametry wybranego Towaru (w szczególności: ilość zamówionego Towaru, cenę uwzględniającą jego wartość oraz wartość stosownego podatku).
3.3 Złożenie zamówienia przez Konsumenta niebędącego Użytkownikiem następuje poprzez podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celu dostarczenia przesyłki.
3.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonywanych zamówień oraz ich ewentualnego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności zamówienia, ewentualnego kontaktu z Konsumentem w szczególności w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem. Weryfikacja dokonywanych zamówień nie będzie miała wpływu na czas realizacji zamówienia.
3.5 Zamówienia płatne przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) będą realizowane natychmiast, nie później niż w ciągu doby po potwierdzeniu zamówienia przez Konsumenta.
3.6 Zamówienia płatne przelewem będą realizowane nie później niż w ciągu dob zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na Stronie.
3.7 Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówień dokonanych przez Konsumenta:
(a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
(b) co, do których nie dokonano potwierdzenia,
(c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
3.8 Do każdego wysłanego zamówienia Sprzedawca załącza:
- dokument potwierdzający dokonanie transakcji kupna Towarów oraz
- dokument uprawniający do odstąpienia od umowy.
3.9 Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowe informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Moje Zakupy.
3.10 Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wprowadzeniem przez Konsumenta niepoprawnych danych kontaktowych lub adresu do doręczeń wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub ich nieaktualności.
3.11 Wszelkie zmiany w zamówieniu tudzież rezygnacja z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia wysłania przesyłki Konsument powinien przekazać na e-mail: reklamacje@lovenue.pl

4. CENA

4.1 Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w ofercie Lovenue.pl są cenami detalicznymi wyrażonymi brutto w polskich złotych.
4.2 Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Do ceny zamówienia należy doliczyć kwotę 10 (słownie: dziesięć) złotych w przypadku wyboru dostawy złożonego zamówienia:
- „za pobraniem” za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
- za pośrednictwem firmy kurierskiej, gdy wartość zamówienia będzie niższa niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych.
4.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień już przyjętych do realizacji.

5. KOSZTY I CZAS DOSTAWY

5.1 Zgodnie z wymaganymi przepisami prawa Sprzedawca gwarantuje Konsumentowi w momencie składania zamówienia możliwość potwierdzenia, że jest świadomy, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.2 Sprzedawca prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Co za tym idzie dostawa zamówionego przez Kupującego Towaru ma miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.3 Zakupiony Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie doby od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar we właściwej wysokości, bądź potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni.
5.4 Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konsument, w toku składania zamówienia, będzie uprawniony do wyrobu sposobu płatności oraz formy przesyłki spośród proponowanych przez Sprzedawcę.
5.5 Sprzedawca umożliwia dostarczenie Towaru do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska.
5.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu do dostawy.

6. FORMY PŁATNOŚCI

6.1 Konsument może wybrać następujące formy płatności:
- płatność przelewem online,
- płatność kartą płatniczą,
- płatność za pobraniem.
6.2 Na płatność składa się cena zamówionego Towaru wskazana na stronach internetowych Sklepu plus ewentualne koszty przesyłki.
6.3 Konsument zobowiązuje się dokonać płatności za wybrany Towar w terminie nie późniejszym niż 1 (słownie: jeden) dzień roboczy od dnia dokonania Zamówienia, w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu bankowego lub kartą płatniczą.
6.4 W przypadku, gdy Konsument nie dokonał płatności w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. W razie braku zaksięgowania na koncie Sprzedającego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wpływu należności wynikającej z złożonego zamówienia Sprzedający anuluje zamówienie wysyłając powiadomienie do Kupującego na podany przez niego adres e-mail.
6.5 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60- 327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6.6 Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako agent PayPro SA. PayPro SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionymi Towarami.
7.2 Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie przedmiotowego oświadczenia wraz z Towarem na adres korespondencyjny oraz rachunkiem potwierdzającymi transakcje zakupu Towaru przed upływem terminu wskazanego w punkcie powyżej. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
7.3 Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony ani nie nosi śladów użytkowania. Zwracane Towary muszą być kompletne.
7.4 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sprzedawcy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
7.5 Przed odesłaniem Towaru Konsument jest obowiązany do skontaktowania się drogą e-mailową ze Sprzedawcą celem ustalenia formy dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca obowiązany jest udzielić Kupującemu instrukcji w zakresie przesyłki zwracanego Towaru w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania 6. oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie braku porozumienia lub odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w zakresie warunków przesyłki zwracanego Towaru, Konsument prześle Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Sprzedawcy.
7.6 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
7.7 Konsument, w przypadku odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy, obowiązany jest do podania rachunku bankowego ewentualnie adresu, na który powinna zostać zwrócona cena Towaru, w przypadku odesłania Towaru na koszt Kupującego zwrócona mu będzie kwota przesyłki.
7.8 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. REKLAMACJE ZAKUPIONYCH TOWARÓW

8.1. Firma Lenna Magdalena Szczęśniak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@lovenue.pl lub pisemnie na adres: Lovenue, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32, 05-420 Józefów.
8.3. Firma Lenna Magdalena Szczęśniak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

9.1 Wszelkie działania podejmowane przez Konsumenta w ramach transakcji zawieranej ze Sprzedawcą powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
9.2 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w Sklepie materiałów wymaga uzyskania każdorazowej zgody przedstawiciela Sklepu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji i materiałów publikowanych przez Sprzedawcę.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1 Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
10.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.3 Sprzedawca stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
10.4 Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu oraz opisanych w Polityce Prywatności.
10.5 Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
10.6 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Konsumentem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
11.2 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie
internetowej, dodatkowo do Użytkowników zostanie wysłane powiadomienie drogą e-mailową o zmianie Regulaminu i dniu jego wejścia w życie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie po upływie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących sprzed zmiany.
11.3 Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego bądź uwagi, co do treści Regulaminu lub jego zgodności z prawem prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: biuro@lovenue.pl
11.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. maja 2018 roku.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY (plik .DOCX)

pixel